Coppermine Photo Gallery v1.5.x: Dokumentation och Manual

Innehållsförteckning

Installation och Setup

Hur man installerar programmet

Minimikrav

Kontrollera att du uppfyller minimikraven för att köra Coppermine på din webbserver.

Packa upp arkivet och bevara katalogstrukturen

Du kan (och bör) döpa om Coppermine-mappen, men inte filerna eller mapparna inom den.

Detaljer

Du behöver en applikation som kan packa upp ett arkiv som 7-Zip om inte ditt OS stöder uppackning (Windows XP eller bättre har stöd för zip filer; de flesta Desktop Linux distributioner har motsvarande klienter som File Roller också). I en del Packning/uppackningsapplikationer som WinZip så finns det en växel (ett alternativ) som tillåter slutanvändaren att ange om mappstrukturen inom arkivet ska bevaras intakt eller om alla filer som finns i arkivet ska packas upp i en och samma mapp utan undermappar. För Coppermine, måste alternativet att bevara strukturen aktiveras.

En bra plats att packa upp din kopia av Coppermines programpaket är till skrivbordet eller någon annan temporär mapp. I fortsättningen av denna dokumentation förutsätter vi att du packat upp arkivet till skrivbordet.

Efter uppackningen bör du ha en mapp på skrivbordet som heter cpg15x. Du får gärna (och uppmuntras att) ändra namnet på den här mappen till något som stämmer bättre med användning av den på internet, men kom ihåg att använda ett webbsäkert namn: använd inte specialtecken utom streck (-) och understrykningstecken (_), använd inte blanktecken (mellanslag), använd inte bokstäver med apostrof eller några andra specialtecken. Undvik stora bokstäver om möjligt. Faktum är att du bara bör använda latinska alfabetiska tecken, bara (a till z och 0 till 9). Denna rekommendation gäller inte bara för Coppermine mappar, utan för alla mappar och för alla filer som du laddar upp till en webbserver.

Här är några exempel på bra namn på mappen:
  • galleri
  • bilder
  • fotografier
  • multimedia
Det mappnamn som du väljer här kommer senare att motsvara adressen (URL) till ditt galleri, så du bör välja ett namn som är lätt att komma ihåg. Du får en extra bonus vad gäller sökmotorvänlighet om du väljer ett beskrivande namn som galleri. Bekymra dig inte om vad du väljer för namn för den mapp som Coppermine kommer att lagras i: du kan alltid ändra namn på mappen senare.

Ladda upp alla filer till din webbserver

Det är obligatoriskt att ladda upp alla mappar och filer som kommer i Coppermines programpaket till webbservern.
Detaljer

Använd din FTP applikation för att ladda upp mappen som du packade upp i steg 1 till din webbserver. Du ska inte använda något tillägg till en webbläsare eller någon annan genväg för att ladda upp filerna, utan du ska använda en riktig FTP-applikation. Lita inte på uppladdare som ofta finns med i WYSIWYG-editorer som MS Frontpage eller Dreamweaver, eftersom sådana inbyggda uppladdare har en tendens att "snygga till" kodfilerna, och de handikappar dem därmed. Sådana editorer och de verktyg som de kommer med är OK för andra syften, men de kan ofta skapa problem med förfabricerade script som Coppermine, och det är därför som Coppermines utvecklingsteam bestämt rekommenderar att inte använda sådana WYSIWYG-editorer alls. Om du inte har någon FTP applikation ännu, se på listan verktyg som rekommenderas av Coppermines utvecklare. Använd inte skräp som WebFTP applikationer: medan dessa är bra för vanliga uppladdningar när du inte är hemma och inte har tillgång till en dator du har full kontroll över, är WebFTP på grund av sina inbyggda begränsningar inte OK att använda för att installera ett paket som Coppermine.

För att kunna använda en FTP applikation så behöver du så klart känna till FTP detaljerna om just din webbplats. Om du inte är säker på dessa detaljer, be om hjälp från supportern på ditt webbhotell.

Kontrollera att du använder rätt FTP mode när du laddar upp.

Om du tänker använda Coppermine som din primära applikation som visas på din hemsidas startsida, så behöver du inte nödvändigtvis lägga Coppermines filer i en separat mapp: du kan då ladda upp innehållet i programpaketet till rotmappen på din server.

Sätt behörigheter på undermapparna "albums" och "include" i din Coppermine mapp

Sätt behörigheter på filsystemsnivå för Coppermine-scriptet. Coppermine behöver skrivbehörighet för en del mappar inom Coppermine mappen. Att sätta behörigheter kan ibland vara svårt för en nybörjare, därför finns det ett särskilt avsnitt i dokumentationen som förklarar behörigheterna i detalj.
Vanligtvis måste du använda kommandot CHMOD, och sätta behörigheterna till 755 (eller 777, beroende på din serverkonfiguration).
Detta steg är mycket viktigt och får inte förbises!

Försäkra dig om att du har rätt information om din databas

Du måste veta databasens namn såväl som detaljer om ett MySQL användarkonto med vilket Coppermine ska ansluta till databasen. Databasen och användarnamnet måste redan finnas, och användaren måste ha behörighet till den relevanta databasen. Coppermine kommer inte att skapa databasen åt dig, men det kommer att skapa tabellerna i databasen under installationen, så du behöver inte lägga till tabellerna själv.
Detaljer
Om det inte finns någon databas för din webbsida, måste du skapa en eller få supporten för ditt webbhotell att göra det. Supporten för ditt webbhotell är de som bäst kan ge dig instruktioner om hur du ska göra. För installationen behöver du också veta sökvägen till databas-servern som du kommer att använda tillsammans med Coppermine och detaljer om det MySQL användarkonto som Coppermine kommer att ansluta till servern med. Du måste ha databasens serversökväg (vanligtvis 'localhost'), ditt MySQL användarnamn, MySQL lösenord, och MySQL databasnamn före du installerar Coppermine. Den användare som installerar Coppermine måste ha alla nödvändiga behörigheter till databasen.
Om du använder en nyligen skapad databas, finns det ingen anledning för dig att manuellt lägga till några tabeller. Coppermine kommer att skapa de nödvändiga tabellerna under installationsprocessen.

Kör installationsprogrammet på din server

Skriv in följande adress (URL) i adressfältet på din webbläsare: http://your_server/coppermine_dir/install.php (your_server = din webbsida, coppermine_dir = den mapp dit du laddade upp Coppermine filerna.) Följ instruktionerna på installationsskärmen och ange på begäran nödvändig information.
Exempel
Om din webbsida är exempel.se och din Coppermine mapp heter "galleri", så skulle den adress som du skriver in vara http://exempel.se/galleri/install.php

Vad installationsprogrammet gör

Efter en del grundläggande kontroller, skapar installationsprogrammet de nödvändiga tabellerna i databasen åt dig och fyller dessa med standardvärden. Det skapar filen include/config.inc.php inom Coppermine mappen på din server som lagrar de databasdetaljer som du angav under installationen. Om du senare skulle ändra dina databasdetaljer för mysql (t.ex. om du ändrar lösenord för mysql användarkonto eller om du flyttar ditt galleri till en annan server), så behöver du redigera include/config.inc.php manuellt för att spegla förändringarna. Filen include/config.inc.php förhindrar också att installationsprogrammet kan köras två gånger: när det körs kontrollerar programmet om konfigurationsfilen finns - om det gör det avbryts programmet och användaren kommer tillbaka till startsidan.

Relaterad information

Det finns en del annan information som är relaterade till installering:

Server konfiguration

När du installerar Coppermine, kan det hända att du råkar ut för problem som inte är direkt relaterade till Coppermine, utan till hur webbservern är uppsatt. Därför kan det här avsnittet av dokumentationen bara ge dig en schematisk bild över problem med webbserver inställningar. Vi kan bara ge rekommendationer, men det är inte Coppermines support sak alls att ge råd om hur en webbserver ska konfigureras. Med detta sagt: om du har problem relaterade till webbserver setup, be supporten för ditt webbhotell om hjälp istället för att vända dig till supportforumet hos Coppermine.

register_globals

I äldre versioner av PHP, var standardinställningen för register_globals satt till "on", vilket resulterade i att många PHP kodare gjorde säkerhetsmässigt slarvig kod (helt enkelt för att de inte var medvetna om farorna med detta). Därför brukade det finnas många servrar som förlitade sig på att servervariabeln "register_globals" var aktiverad. Eftersom så många illasinnade attacker mot script förlitar sig på att register_globals är aktiverad, är det tillrådigt att inaktivera denna funktion i din webbservers konfiguration av PHP. I nyare versioner av PHP, är standardinställningen "off". Det kan vara så att ditt webbhotell fortfarande har aktiverat register_globals för att göra det möjligt att köra gamla föråldrade script.

För att göra det här absolut klart: Coppermine behöver inte ha register_globals=on, utan det kan göras både med register_globals on eller off. Det är bara säkerhetsriskerna med att variabeln är aktiverad som vi vill göra användaren uppmärksam på. Om din webbserver har register_globals aktiverad, kommer installationsprogrammet att varna dig om detta, men det kommer att fortsätta att köras ändå.

Coppermines utvecklingsteam rekommenderar dig bestämt att sätta register_globals till off på din server. Däremot kan vi inte tala om för dig hur du gör det: det är en webbserverinställning och inte en Coppermine inställning. Vanligtvis (när din sida finns på ett webbhotell) kan du be supporten för webbhotellet att ställa in register_globals till off för din server. Ett bra webbhotell gör det åt dig eller talar om för dig hur du kan göra det själv (om de tillåter dig att konfigurera din server). Be inte om hjälp med register_globals på Coppermine support forumet - supporten omfattar inte detta.

Din Coppermineinstallation påverkas inte negativt om du lämnar register_globals satt till on: ingen utom dig (administratören) kommer att se varningen som scriptet skickar angående farorna som ligger i register_globals. Det kan emellertid påverka andra applikationer på din webbserver - men det kan inte vi veta säkert.